เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย.60 เวลา 1300 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุมหารือ ดังนี้
1.การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
2.การกำหนดกรอบแนวการสอบ ผบ.กรม
ณ ห้องประชุม 112