เมื่อวันพุธที่ 25 ต.ค.60 ระหว่าง เวลา 1300-1500
นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 แยกเข้าพบ อจ.ที่ปรึกษาวิจัยครั้งที่ 1