เมื่อวันพุธที่ 25 ต.ค.60 ระหว่างเวลา 0800-1200 พ.อ. ปริญญา ฉายะพงษ์ เป็นผู้บรรยาย ในวิชา ว.6103 การวิจัยเอกสาร/การออกแบบการวิจัย