เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค. 60 ระหว่างเวลา 1300-1500 พ.อ.วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อจ.อก.สวบ.วทบ.เป็นผู้บรรยาย ในวิชา ว.6102 การออกแบบการวิจัย