เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.60 เวลา 1330 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจ จาก สตง. ณ ห้องประชุม 112