เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย.60 พ.อ.วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ณ รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์