เมื่อวันอังคารที่ 8 ส.ค.60 เวลา 1300 ผบ.ชา , ข้าราชการกำลังพล และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 เข้ารับฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ "การใช้หลักธรรมเพื่อการครองสติในสถานการณ์วิกฤต" จาก พระปริยัติธรรมธาดา รองเจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตร ณ หอประชุมกิตติเสนา