พ.อ.ธัชกร ภูวพัฒนดล เป็นผู้แทน วทบ.เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติ (the international seminar 2017) เรื่อง Asean and the world @50 th Anniversary of Asean and beyond ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาตร์ สถาบันป้องกันประเทศ บางแสน จว.ช.บ.ในระหว่างวันที่ 1 - 4 ส.ค.60