เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ส.ค.60 เวลา 0930 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข อสอ.4190 วทบ.ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 112