เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 เวลา 0600 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการกำลังพล วทบ. และเวลา 0700 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560