รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น ณ ห้องประชุม 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค.60