ผบ.วทบ.กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนวินัยของนายทหารประทวน ,ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ วทบ. ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติเสนา ในวันอังคารที่ 11 ก.ค.60