งานความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ในวันพุธที่ 5 ก.ค.60