พ.อ.วิรัตน์ ฯ รวมแถวตรวจสอบยอดนายทหารประทวนและฝึกทบทวนวินัยให้กับลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในวันอังคารที่ 4 ก.ค.60