ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.60 เวลา 1330 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุมติดตาม "การแบ่งมอบการปฏิบัติการออกข้อสอบความรู้ผู้บังคับการกรมทั่วประเทศ" ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.60 เวลา 0930 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมกำหนดการเดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคเหนือ ของหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพุธที่ 22 พ.ย.60 เวลา 1300 กิจกรรมกีฬา นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63

 
เมื่อวันพุธที่ 22 พ.ย.60 เวลา 0930 ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา วทบ.ครั้งที่ 1/61 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ย.60 เวลา 0930 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการชี้แจง บ.นำเที่ยวและการรับฟังการนำเสนอของ บ.นำเที่ยว ในการเดินทางศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ย.60 เวลา 0830 พ.อ.สมชายฯ รวมแถวกำลังพล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.60 เวลา 1330 ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม "การออกข้อสอบความรู้ผู้บังคับการกรมทั่วประเทศ" ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ย.60 เวลา 0900 ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบการศึกษาฯ ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพุธที่ 15 พ.ย.60 เวลา 1330 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็น ผอ.การเดินทาง ร่วมกับคณาจารย์และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ไปรับฟังการบรรยายสรุปและเข้าเยี่ยมชม โดยมี คุณ สาธิต ครองสัตย์ ผอ.ฝ่ายแผนวิสาหกิจ เป็นหัวหน้า ฯ ให้การต้อนรับและกรุณาบรรยายสรุปเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและการบริหารยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

 
เมื่อวันพุธที่ 15 พ.ย.60 เวลา 1500 รวมแถวกำลังพลออกกำลังกายประจำสัปดาห์

 
เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ย.60 เวลา 0900 ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การเตรียมงานวันสถาปนา วทบ.(ครั้งที่ 2) และประชุมต่อด้วยข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาของ วทบ.และความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรีย

 
เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ย.60 เวลา 0800 รวมแถวกำลังพลและฝึกทบทวนวินัย นายทหารประทวน ลูกจ้างและพนักงานราชกา

 
เมื่อวันที่ 14 - 15 พ.ย.60 เวลา 0900 นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 61 ร่วมซักซ้อมย่อยพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาฯ ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สปท

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60 เวลา 1300 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุม คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในการประกอบพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 61 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย.60 เวลา 1300 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุมหารือ ดังนี้
1.การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
2.การกำหนดกรอบแนวการสอบ ผบ.กรม
ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ย.60 เวลา 1600 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่าง คณาจารย์และศิษย์เก่า หลักสูตรหลักประจำ วทบ. แข่งกับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ สนาม พล.ปตอ.

 
เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ย.60 เวลา 1500 กำลังพล วทบ.ออกกำลังกายประจำสัปดาห์

 
เมื่อวันอังคารที่ 7 พ.ย.60 เวลา 1330 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมชี้แจงและสั่งการ นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ.ครั้งที่ 7/60 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันอังคารที่ 7 พ.ย.60 เวลา 0830 พ.อ.สมชายฯ รวมแถวกำลังพล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.60 เวลา 0900 ผบ.ชา และคณะอาจารย์ วทบ.เดินทางไปเยี่ยม พ.อ.พิทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.60 เวลา 1000 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริษัทนำเที่ยวในการเดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 16 มี.ค.61 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย.60 นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เข้าพบ อจ.ที่ปรึกษา เพื่อจัดทำโครงร่างวิจัยฯ

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย.60 เวลา 1430 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมเพื่อตอบข้อสังเกตุในการตรวจของ สตง. ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพุธที่ 1 พ.ย.60 เวลา 1500 กำลังพลออกกำลังกายประจำสัปดาห์

 
เมื่อวันพุธที่ 1 พ.ย.2560 เวลา 0930 ผบ.วทบ.ให้การต้อนรับ จก.ยศ.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ห้องประชุมเสนาปฏิพัทธ์

 
เมื่อวันพุธที่ 1 พ.ย.60 เวลา 1030 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานของส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการใช้งบงานบริหารหน่วย งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 112