วันที่ ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปจาก สนจ.จ.บ.และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ณ.ห้องประชุมไพริน โรงแรมเคพีแกรนด์ จว.จ.บ. เมือวันที่ 26 เม.ย.60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปจาก กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ.ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดน ฯ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝวก) และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปจาก กองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ และหน่วยบัญการสงครามพิเศษทางเรือ ณ.เรือหลวงจักรีนฤเบศร และชมการแสดงการสาธิต การปฎิบัติการร่วมระหว่างหน่วยเรือ หน่วยบิน

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝวก)และคณะ อจ.วทบ. นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 วางพวงมาลาสักการะ อนุสาวรย์ทหารนาวิกโยธินและรับฟังการบรรยายสรุป จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองพลนาวิกโยธิน ณ.ห้องประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60

 
ผบ.วทบ.นำกำลังพล วทบ.ไปทัศนศึกษา ในพื้นที่ จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 -22 เม.ย.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระและขอพรผู้บังคับบัญชา ณ.ห้องอาหาร วทบ. เมื่อวันที่ 11เม.ย.60

 
ผบ.วทบ.พร้อมด้วยกำลังพล วทบ.และนศ.วทบ.ชุดที่ 62 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ.วทบ.เมื่อวันที่ 11 เม.ย.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานในพิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์ ณ.หอประชุมกิตติเสนา วทบ.เมื่อวันที่ 11.เม.ย.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม นขต.วทบ.และนขต.บก.วทบ.ครั้งที่ 2/60 ณ.ห้องประชุม 112 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนอัตราสูงขึ้น ณ.ห้องรับรอง วทบ. เมื่อวันที่ 3 เม.ย.60