วันที่ ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา วทบ.ครั้งที่ 3/2560 เพื่อจัดเตรียมปฏิทินการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 112 ในวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.60

 
คณะผู้บังคับบัญชา , อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป ณ รัฐสภา โดยมีคุณ จีระพงษ์ วัฒนรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย สนง.เลขาธิการสภา ฯ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค.60

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค.60 เวลา 1100 จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ATC Photo Contest 2017 ซึ่งมี รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) และผู้แทน วทบ.ร่วมเข้าชมกิจกรรม ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค.60 เวลา 1000 ผบ.วทบ.เป็นประธานส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 9,999 ดอก ให้แก่ นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้แทน จาก กทม. เพื่อร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน วทบ. และข้าราชการกำลังพล วทบ. ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

 
กำลังพล วทบ.ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ในวันพุธที่ 19 ก.ค.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม ขออนุมัติแผนการฝึกอำนวยการยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 112 ในวันพุธที่ 19 ก.ค.60

 
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ค.60 เวลา 0700 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2560

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานด้านงบประมาณของงบงานฝึกศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 18 ก.ค.60 เวลา 0930 ณ ห้อง 112

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) รวมแถวกำลังพล วทบ. เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานและตรวจเครื่องแต่งกาย ในการนี้ กธก.วทบ.ฝึกทบทวนวินัยลูกจ้างและพนักงานราชการ ในวันอังคารที่ 18 ก.ค.60

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ค.60 เวลา 0900 ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมเตรียมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ในวันอังคารที่ 12 ก.ย.60 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ค.60 ระหว่างเวลา 0800-1000 ได้รับเกียรติจาก Dr. John Blaxland มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ASEAN Security Challenges : A View from Australia" ให้กับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องเรียน 210

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 เวลา 1100 พ.อ.ฉกาจ ฯ เป็นผู้แทน วทบ.ร่วมพิธีปิดหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 57 / นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 ณ รร.กบ.ทบ.โดยมี จก.กบ.ทบ.เป็นประธานในพิธี

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 เวลา 0600 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการกำลังพล วทบ. และเวลา 0700 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

 
ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ฯ (เพิ่มเติม) ห้วง 11 - 13 ก.ค.60 ณ ห้อง 106

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค.60 เวลา 1300 กสน.วทบ.จัดการอบรมการใช้ google calender เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนการปฏิบัติ ฯ ให้กับ ตัวแทน นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ. ณ ห้องสมุด ยศ.ทบ.(ส่วนแยก วทบ.)

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น ณ ห้องประชุม 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค.60

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำ อสอ.ใหม่ ของ วทบ. ครั้งที่ 1 ร่วมด้วย จนท.ที่เกี่ยวข้องสายส่งกำลังต่างๆ ณ ห้องอาหาร VIP วทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค.60

 
รอง.ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุม การแถลงผลการจัดทำยุทธศาสตร์กองทัพบก พร้อมด้วย คณาจารย์และตัวแทน นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องประชุม 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค 60

 
พ.อ.กิตติชัยฯ รวมกำลังพล วทบ.เพื่อออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ในวันพุธที่ 12 ก.ค.60

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจของ สตน.ทบ. ณ ห้องประชุม 112 ในวันพุธที่ 12 ก.ค.60

 
เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ค.60 เวลา 0600 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ของชุดคณะกรรมการทดสอบร่างกายข้าราชการ วทบ. ฯ

 
ผบ.วทบ.กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนวินัยของนายทหารประทวน ,ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ วทบ. ณ บริเวณหน้าอาคารกิตติเสนา ในวันอังคารที่ 11 ก.ค.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย กำลังพล วทบ.จำนวน 15 นาย และบุคคลภายนอก จำนวน 9 นาย รวมเป็นยอดจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 24 นาย ณ ห้อง 106 ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ค.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย คณะแม่บ้าน สาขา ยศ.ทบ., นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 1 นาย , กำลังพล วทบ.จำนวน 9 นาย และบุคคลภายนอก จำนวน 4 นาย รวมเป็นยอดจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 14 นาย ณ ห้อง 106 ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุมร่างมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ (รูปแบบใหม่) ณ ห้องประชุม 112 ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ.ครั้งที่ 4/60 ประจำเดือน ก.ค.60 ณ ห้อง ประชุม 112 ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60 เวลา 0800 คณะ ผบ.ชา พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน สาขา ยศ.ทบ.และข้าราชการกำลังพล วทบ.ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ยศ.ทบ.ประจำปี 2560 โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธาน ณ อุโบสถวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ

 
ผบ.วทบ.กรุณาให้เกียรติร่วมชมการแข่งขันกีฬา วิทยาการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 และกรุณาเป็นประธานมอบโล่ห์รางวัลให้กับทีมชนะเลิศในประเภทต่างๆ ณ สนามโรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60

 
คณะ ผบ.ชา , อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ร่วมแข่งขันกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการแข่งขันกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ จ.นครปฐม ในวันอังคารที่ 4 ก.ค.60 และการแข่งขันกีฬาภายในฯ ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย กำลังพล วทบ.จำนวน 22 นาย และบุคคลภายนอก จำนวน 2 นาย รวมเป็นยอดจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 24 นาย ณ ห้อง 106 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60

 
ผบ.วทบ.ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเลือกสรรฯ ประเภทฝากเรียนฯ เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 1 นาย , กำลังพล วทบ.จำนวน 16 นาย และบุคคลภายนอก จำนวน 1 นาย รวมเป็นยอดจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 18 นาย ณ ห้อง 106 ในวันพุธที่ 5 ก.ค.60

 
พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล วทบ.เพื่อออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ในวันพุธที่ 5 ก.ค.60

 
เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค.60 กำลังพล วทบ.ร่วมกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดภายในอาคารและสำนักงานในภาพรวม

 
งานความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ในวันพุธที่ 5 ก.ค.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ซึ่งมีกำลังพล วทบ.จำนวน 25 นาย ณ ห้อง 106 ในวันอังคารที่ 4 ก.ค.60

 
พ.อ.วิรัตน์ ฯ รวมแถวตรวจสอบยอดนายทหารประทวนและฝึกทบทวนวินัยให้กับลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในวันอังคารที่ 4 ก.ค.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ซึ่งมีกำลังพล วทบ.จำนวน 12 นาย และบุคคลภายนอก 2 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 14 นาย ณ ห้อง 106 ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จประจำปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปีหลัง ณ ห้อง 112 ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60

 
ผบ.วทบ.กรุณาให้การต้อนรับ นายชาญศิลป์ ตรีนุุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "พลังงานกับความมั่นคงของประเทศไทย" ให้กับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องเรียน 210 ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ จ.ส.ต.ให้กับ ส.อ.หญิง พันธ์วดี จันทรสุวรรณ์ พร้อมด้วย รอง ผบ.วทบ. และคณาจารย์ ร่วมเข้าพิธีฯ ณ สง.ผบ.วทบ.ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60

 
รอง.ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุม การแถลงผลการจัดทำยุทธศาสตร์กองทัพบก ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) , คณาจารย์และตัวแทน นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้อง 112 ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค 60

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60 เวลา 1000 ผบ.วทบ.รวมแถวนายทหารประทวนและลูกจ้าง เพื่อให้นโยบายและหลักการปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ซึ่งมีกำลังพล วทบ.จำนวน 11 นาย และบุคคลภายนอก 3 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 14 นาย ณ ห้อง 106 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.60

 
ผบ.วทบ.และภรรยา กรุณามาตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ซึ่งมีกำลังพล วทบ.จำนวน 15 นาย และบุคคลภายนอก 5 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 20 นาย ณ ห้อง 106 ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ค.60